VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY – Coolmango – Využite skvelé ponuky!

Vitajte na webovej stránke www.coolmango.sk, ktorú spravuje spoločnosť ONET Digital d.o.o., Igriška 32, 1235 Radomlje Slovenia (ďalej len: spoločnosť).

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky činnosti, ktoré umožňuje internetový obchod dostupný na adrese www.coolmango.sk (ďalej len: webová stránka). Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých používateľov. Žiadame vás, aby ste si ich pozorne prečítali. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo s nimi nesúhlasíte úplne, nesmiete používať našu webovú stránku a naše služby. Všeobecné obchodné podmienky predstavujú platnú zmluvu uzavretú medzi vami a Spoločnosťou.

Webová stránka je k dispozícii „tak, ako je“, a Spoločnosť neposkytuje žiadne záruky ani garancie, nepriamo ani priamo, týkajúce sa vlastníckych práv, marketingu alebo vhodnosti produktov, ktoré sú na webovej stránke prezentované, na akýkoľvek účel.

Vlastník webovej stránky bude venovať náležitú pozornosť tomu, aby sa pokúsil zabezpečiť, že údaje uvedené na webovej stránke sú podrobné a aktuálne. Zároveň si vlastník webovej stránky vyhradzuje právo meniť obsah webovej stránky alebo ich kedykoľvek prestať dopĺňať bez predchádzajúceho upozornenia. Okrem toho môže vlastník webovej stránky kedykoľvek a bez oznámenia zmeniť služby, produkty, ceny alebo programy opísané na tejto webovej stránke.

DEFINÍCIA POJMOV
Spoločnosť je spoločnosť ONET Digital d.o.o., Igriška 32, 1235 Radomlje Slovenia, ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom webovej stránky www.coolmango.sk.

Webová stránka je webová stránka dostupná na https://coolmango.sk/, ktorú spravuje spoločnosť, v rámci ktorej funguje aj internetový obchod.

Používateľom je každá fyzická osoba používajúca webovú stránku.

Kupujúcim (alebo „vami“ ) je každá fyzická osoba, ktorá dokončí nákup v internetovom obchode.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nadobúda alebo používa tovary a služby na účely mimo rozsahu svojej odbornej alebo zárobkovej činnosti. Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa všetci Kupujúci tiež považujú za Spotrebiteľov.

Zásady ochrany osobných údajov sú dokumentom, ktorý obsahuje všetky informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v rámci webovej stránky. Uvedené Zásady ochrany osobných údajov sú k dispozícii tu.

Zásady používania súborov cookie sú dokumentom, ktorý obsahuje všetky informácie o používaní súborov cookie, ktoré sa uskutočňujú v rámci webovej stránky. Uvedené Zásady používania súborov cookie sú k dispozícii tu.

COOLMANGO.SK ON-LINE OBCHOD
Všeobecné obchodné podmienky stanovujú činnosť internetového obchodu, definujú práva a povinnosti Používateľa a internetového obchodu a upravujú obchodný vzťah medzi internetovým obchodom a Kupujúcim. Všeobecné obchodné podmienky, ktoré platia v okamihu nákupu (v okamihu uskutočnenia online objednávky), sú pre Kupujúceho záväzné. Pri každej objednávke bude Používateľ informovaný o Všeobecných obchodných podmienkach. Zadaním objednávky Používateľ potvrdzuje, že bol informovaný o týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

Potvrdenie Všeobecných obchodných podmienok pri zadávaní objednávky v našom internetovom obchode predstavuje záväznú zmluvu medzi vami a spoločnosťou. Pred potvrdením objednávky vás prosíme, aby ste si pozorne prečítali Všeobecné obchodné podmienky. Ak nesúhlasíte s našimi Všeobecnými obchodnými podmienkami, nemôžete využívať služby poskytované našim internetovým obchodom. Rovnako nie je možné čiastočne súhlasiť so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Na dokončenie nákupu musíte prijať všetky Všeobecné obchodné podmienky platné v čase nákupu.

Využitie internetového obchodu
Spoločnosť prevádzkuje internetový obchod v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Internetový obchod je kupujúcim kedykoľvek k dispozícii, pričom si Spoločnosť vyhradzuje právo dočasne deaktivovať alebo pozastaviť internetový obchod bez predchádzajúceho upozornenia.

Je možné, že internetový obchod bude dočasne nedostupný alebo že nebude možné dočasne vykonávať platby z dôvodu údržby a aktualizácie internetového obchodu. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vám môžu vzniknúť pri údržbe a/alebo aktualizácii internetového obchodu.

Zadanie objednávky v internetovom obchode
Kúpna zmluva uzavretá medzi Poskytovateľom a Kupujúcim sa považuje za uzavretú okamihom, keď Kupujúci potvrdí objednávku (Kupujúci dostane potvrdzujúci e-mail so stavom „Objednávka potvrdená“). Od tohto okamihu sú všetky ceny a ďalšie podmienky nákupu pevné a uplatniteľné pre Poskytovateľa aj Kupujúceho. Kúpna zmluva sa nahráva na server Spoločnosti v elektronickej podobe.

Postup nákupu:

Krok: V ponuke, ktorá je k dispozícii v internetovom obchode, vyberie Kupujúci požadovaný tovar a požadované množstvo a výber potvrdí kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“. Ak si Kupujúci želá kúpiť niekoľko rôznych položiek, postup sa musí opakovať pre každú jednotlivú položku. Keď Kupujúci ukončí proces výberu položky, môže pokračovať v procese nákupu kliknutím na tlačidlo „Skontrolovať a objednať“.
Krok: Kupujúci v tomto kroku vyplní formulár so svojimi osobnými údajmi potrebnými na doručenie požadovanej objednávky. Po vyplnení formulára si môže Kupujúci v určitých prípadoch zvoliť medzi niekoľkými možnosťami doručenia a pridať k svojej objednávke ďalšie produkty alebo služby. V tomto kroku je Kupujúci informovaný aj o plánovanom termíne dodania. Pred dokončením objednávky má Kupujúci možnosť voľby medzi rôznymi spôsobmi platby. Vzhľadom na zvolený výber sa konečná suma, ktorá sa má zaplatiť za objednávku, vypočíta ešte pred dokončením nákupu. Kupujúci potvrdzuje proces nákupu kliknutím na tlačidlo „Ukonči svoj nákup“.
Po dokončení nákupu zobrazí webová stránka Kupujúcemu potvrdzujúcu správu, v ktorej sa uvádza, že objednávka bola úspešne odoslaná a sú v nej zobrazené podrobnosti z odoslanej objednávky. Kupujúci okrem toho dostane potvrdzovací e-mail na e-mailovú adresu uvedenú v bode 2, pričom uvedený potvrdzovací e-mail obsahuje prehľad objednávky, pokyny na použitie objednaných produktov a pokyny na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo uplatnenia reklamácie v prípade, že Kupujúci nie je s výrobkom spokojný alebo ho už nechce.
Všetky informácie, ktoré nám poskytnete pri zadávaní objednávky, budú spracované v súlade s tu zverejnenými Zásadami ochrany osobných údajov.

Radi by sme vás informovali, že hodnota celého nákupu vrátane akýchkoľvek nákladov na doručenie alebo ďalších nákladov spojených s nákupom bude účtovaná po potvrdení vašej objednávky. Pred uskutočnením nákupu vás budeme informovať o akýchkoľvek ďalších nákladoch. Ďalšie náklady môžu vzniknúť v súvislosti s vybraným spôsobom platby.

Ceny, spôsoby platby a akcie
Ceny
Všetky ceny uvedené na webovej stránke sú v EUR a zahŕňajú DPH. Ceny platia od okamihu uskutočnenia objednávky. Ponuka platí do odvolania.

UPOZORNENIE: Toto je maloobchodný internetový obchod, ktorého cieľovou skupinou sú výlučne koncoví zákazníci (B2C). Z tohto dôvodu nepovoľujeme predaj B2B prostredníctvom tejto webovej stránky a taktiež nemôžeme ponúknuť možnosť vystavovať faktúry právnickým osobám. To tiež znamená, že následné opravy faktúr (z fyzickej osoby na právnickú osobu) nie sú možné, pretože predajná transakcia sa uzatvára výlučne s fyzickou osobou.

Ak by ste chceli nadviazať B2B vzťah s našou spoločnosťou a kúpiť väčšie množstvo našich výrobkov (celé balenie/kartón s minimálnou hodnotou nákupu 5 000 EUR + DPH), môžete kontaktovať náš veľkoobchod na adrese [email protected].

Spôsoby platby

V našom internetovom obchode môžete využiť tieto spôsoby platby:

Platba na dobierku – v hotovosti alebo kreditnou kartou uhradí Kupujúci faktúru doručujúcemu kuriérovi, ktorý doručí tovar na adresu Kupujúceho;
Platba kreditnou kartou;
Platba cez PayPal.
Spoločnosť si vyhradzuje právo overiť vybraný spôsob platby pomocou autentifikačných prostriedkov. Okrem toho si vyhradzujeme právo ďalej preskúmať vybraný spôsob platby tak, že vás požiadame o zaslanie dokladu o platbe.

Boli ste oboznámený so skutočnosťou, že musíte zaplatiť celú sumu objednávky (vrátane akýchkoľvek nákladov spojených s transakciou a doručením) podľa zvoleného spôsobu platby. Ručíte za to, že máte schopnosť a právo vykonávať transakcie pomocou kreditnej karty alebo iného vybraného spôsobu platby.

Vrátenie peňazí v prípade zakúpenia výrobkov s jackpotom:

Ak si kupujúci zakúpil viacero výrobkov a tiež výrobky v jackpotovej ponuke a chce čiastočné vrátenie peňazí alebo reklamáciu výrobku, musí si zakúpiť jackpotový výrobok za bežnú cenu, alebo mu bude vyplatená čiastočná náhrada, pričom jackpotový výrobok mu bude účtovaný za bežnú cenu. Jackpotovú ponuku nie je možné zakúpiť samostatne za zvýhodnenú cenu.

Akcie

Webová stránka tiež ponúka zľavy a iné propagačné akcie, ktoré znižujú ceny produktov (ďalej len: akcie). Každá akcia je ponúkaná v zníženej cene na určité (obmedzené) obdobie, ktoré je stanovené pre každú jednotlivú akciu. Znížená cena platí pre všetky nákupy uskutočnené počas trvania akcie.

Chceli by sme vás upozorniť, že niektoré propagačné akcie sú obmedzené iba na nových používateľov, ktorí ešte neuskutočnili nákup v našom internetovom obchode. V takom prípade sa uvedená akcia nevzťahuje na existujúcich Používateľov. Akýkoľvek pokus o využitie takýchto propagačných akcií bude okamžite zablokovaný a e-mailové adresy použité na vykonanie uvedeného zneužitia budú bez predchádzajúceho upozornenia vymazané. Zľavy a iné propagačné akcie zvyčajne nie sú kumulatívne, pokiaľ každá jednotlivá propagačná akcia výslovne neuvádza inak.

Náklady a dodanie tovaru
Ceny nezahŕňajú náklady na dopravu. Náklady na doručenie nájdete v internetovom obchode, kde máte tiež možnosť zvoliť si spôsob doručenia. Naša Spoločnosť ponúka dva spôsoby doručenia: štandardné a expresné. Kľúčovým rozdielom medzi týmito dvoma spôsobmi doručenia je, že objednávky v expresnom doručení sú spracované a zabalené s vyššou prioritou. Pred výberom požadovaného spôsobu doručenia si overte cenu uvedenú pri každej jednotlivej voľbe. Pri zadávaní objednávky sa zobrazí prehľad cien pozostávajúci z nákladov na nákup, nákladov na doručenie a celkových nákladov.

Ak zvolíte spôsob platby na dobierku, kuriérska služba bude účtovať poplatok za doručenie balíka vypočítaný pri odoslaní objednávky. Ak sa rozhodnete platiť kreditnou kartou alebo prostredníctvom služby PayPal, uvedená cena vám nebude účtovaná.

Výrobky, ktoré ste si objednali, budú doručené na adresu, ktorú ste zadali na našej webovej stránke ako adresu pre doručenie.

Predpokladaný termín dodania je Kupujúcemu k dispozícii po zadaní objednávky. Spoločnosť si vyhradzuje právo predĺžiť termín dodania v prípade zvýšeného dopytu alebo oneskorenia doručovacej služby. Dodávky sa väčšinou uskutočňujú pred poludním. Ak nemôžete balík prevziať počas doručenia, kuriérska služba sa pokúsi dohodnúť s Kupujúcim nový spôsob a miesto doručenia.

Pokiaľ kuriér doručenia nekontaktuje Kupujúceho, uskutoční sa ďalší pokus o doručenie balíka nasledujúci pracovný deň. V prípade neúspešného pokusu o doručenie kuriér uloží zásielku na pošte. O uložení zásielky informuje adresáta zaslaním sms / email avíza alebo zanechaním písomného oznámenia o uložení zásielky v domovej listovej schránke. Po uplynutí lehoty na prevzatie zásielky sa balík a jeho obsah vráti odosielateľovi.

Suma zaplatená za neúspešne doručené a predplatené objednávky sa automaticky vráti do 8 (ôsmich) pracovných dní od zaznamenania vrátenia zásielky v sklade alebo od potvrdenia Spoločnosťou, že balík nebol úspešne doručený.

Bezpečnostné výstrahy pre použitie všetkých produktov

Používanie produktov z nášho internetového obchodu môže predstavovať určité riziko pre život a zdravie. Musíte výslovne potvrdiť, že rozumiete tomu, že používanie uvedených výrobkov predstavuje také riziko, ktoré plne akceptujete. Objednávkou a/alebo používaním uvedených produktov potvrdzujete, že ste boli informovaní o uvedených rizikách, ktoré môžu zahŕňať riziko choroby, zranenia, invalidity alebo smrti. Musíte niesť plnú zodpovednosť za všetky dôsledky, ktoré by mohli vzniknúť pri objednávaní a/alebo používaní produktov.

Pred použitím ktoréhokoľvek z produktov si musíte prečítať návod na použitie.

Pred použitím musí byť každý výrobok bezpečne otestovaný. Ak si nie ste úplne istí, ako produkt otestovať, prosíme vás, aby ste produkt nepoužívali, informovali nás o tom alebo výrobok vrátili.

Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za nepriame alebo priame škody, ktoré vzniknú používaním produktov objednaných na webovej stránke, bez ohľadu na to, či Kupujúci alebo tretia osoba tieto produkty používali správne alebo nesprávne. Toto vylúčenie je uplatniteľné v maximálnom možnom rozsahu povolenom legislatívou.

V prípade uplatnenia zodpovednosti za škodu voči Spoločnosti Spoločnosť obmedzuje svoju zodpovednosť za škody na trojnásobok trhovej ceny produktu.

Snažíme sa poskytovať čo najpodrobnejšie a najpresnejšie popisy produktov a fotografie. Nemôžeme však zaručiť, že všetky informácie o produkte a ich fotografie sú úplne presné. Pretože niektoré výrobky môžu pochádzať od rôznych dodávateľov, sú možné mierne odchýlky v balení alebo vzhľade produktu. Uvedené odchýlky žiadnym spôsobom neovplyvňujú kvalitu alebo funkčnosť produktu.

Právo na odstúpenie od Zmluvy
Kupujúci, ktorý uskutoční nákup v našom internetovom obchode, má právo odstúpiť od Zmluvy. Uvedené odstúpenie od Zmluvy je možné uplatniť do 14 dní od dátumu doručenia objednávky, ktoré je Spoločnosti oznámené doručovacou službou. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod svojho rozhodnutia. Uvedené právo na odstúpenie od Zmluvy sa vzťahuje iba na kupujúcich, ktorí sú fyzickými osobami a ktorí nadobúdajú alebo používajú tovar a služby na účely mimo svojej profesionálnej alebo zárobkovej činnosti.

Vyhlásenie o odstúpení od Zmluvy sa považuje za vydané včas, ak je predložené v období na odstúpenie od Zmluvy. Vyhlásenie o odstúpení od Zmluvy je možné predložiť na vopred pripravenom formulári alebo nám poslať e-mailom. Formulár nájdete na https://coolmango.sk/delivery/. Dôkazné bremeno spojené s vymáhaním práva na odstúpenie od Zmluvy ustanovené v tomto článku je na strane spotrebiteľa.

Pri odstúpení od Zmluvy môže mať Kupujúci nárok na vrátenie peňazí, nemôže však využiť nákup na kredit alebo vymeniť produkty!

Po zadaní vyhlásenia o odstúpení musíte vrátiť svoje výrobky do 14 dní od dátumu vyhlásenia o odstúpení. Zašlite prosím predmetný tovar na našu adresu: GLS LOGISTIC PARK – ONET DIGITAL, Budca 1039, 96233 Budca. Tovar sa považuje za vrátený včas, ak ho pošlete pred uplynutím 14-dňového obdobia na vrátenie. Musíte vrátiť neupravené množstvo nepoškodených výrobkov zabalených v pôvodných obaloch alebo v obaloch, ktoré chránia výrobky rovnakým spôsobom ako pôvodné balenie. Poškodené výrobky, výrobky v upravenom množstve alebo výrobky zabalené v nevhodnom obale nemôžete vrátiť. Výrobky vráťte ako balíkovú, nie poštovnú zásielku; ďalej prosím označte balík kódom sťažnosti, ktorý ste dostali počas procesu vybavovania sťažnosti. Ak na označenie zásielky nepoužijete vhodný kód (t.j. ak zásielku pošlete bez reklamačného kódu), môže to výrazne predĺžiť čas potrebný na vybavenie vašej reklamácie. V prípade odstúpenia od Zmluvy uhradíte iba náklady na vrátenie tovaru, uvedené náklady sú nevratné.

Ak ste už zaplatili za tovar, ktorý ste si objednali, okamžite, najneskôr však do 8 pracovných dní od odoslania balíka na našu adresu, vrátime všetky platby, ktoré sme dostali a ktoré ste v súvislosti s objednávkou vykonali. Balík sa považuje za zaslaný na našu adresu, keď ho náš sklad zaeviduje ako vrátený balík. Vyhradzujeme si právo zadržať prijatú platbu až do úhrady produktov, ktoré sú predmetom odstúpenia od Zmluvy.

Vrátime vám prijaté platby rovnakými platobnými prostriedkami, aké ste použili pri nákupe. V prípade platby na dobierku sa kúpna cena vráti na číslo aktuálneho účtu, ktoré ste uviedli vo svojom formulári.

Zoznam produktov, ktoré nie je možné vrátiť alebo ktoré je možné vrátiť iba s určitými obmedzeniami:

Čistiace prostriedky, leštiace pasty atď.: Tieto výrobky je možné vrátiť iba v prípade, že ochranná fólia/tesnenie neboli odstránené alebo ak ešte neboli otvorené a použité.
Plavky, spodné prádlo, kozmetické výrobky: Z hygienických dôvodov nemôžete vrátiť plavky, spodnú bielizeň a kozmetické výrobky.
E-knihy: E-knihy sa považujú za duševné vlastníctvo, a preto ich nie je možné vrátiť materiálnym spôsobom (je možné ich stiahnuť alebo skopírovať), nemožno ich vrátiť a refundácia tiež nie je možná. Používaním e-knihy sa vzdávate práva na odstúpenie od nákupu.
Súbory, súpravy: Čiastočné vrátenie jednotlivých výrobkov, ktoré sú súčasťou súpravy, nie je možné. Akékoľvek nároky na Mystery Boxy budú spracované a vyriešené, iba ak vrátite celý obsah boxu.
Dary: Nemôžete odstúpiť od nákupu produktov, ktoré ste dostali ako darčeky.
Sťažnosti
Ak zistíte, že váš produkt nefunguje správne alebo že ste dostali nevhodný alebo poškodený produkt, máte k dispozícii nasledujúce možnosti:

uplatniť záruku dodania,
uplatniť záruku na technické výrobky a
uplatniť reklamáciu produktu.
Záruka dodania
Poskytujeme ďalšiu záruku na bezchybné dodanie, ktorú je možné vymáhať do 48 hodín od prijatia produktu.
Ak sa vaše výrobky poškodili počas prepravy alebo nespĺňajú vašu objednávku, prosíme vás, aby ste nám chybu nahlásili do 48 hodín od doručenia. Zašlite nám e-mail s fotografiou balíka (na fotografii musí byť zreteľne uvedený aj štítok) a prijatého produktu, ktorý zreteľne označuje poškodenú oblasť.
Uprednostníme vybavenie vašej žiadosti v čo najkratšom možnom čase a poskytneme vám náhradný produkt.
Ak bude reklamácia odoslaná príliš neskoro, bude vybavená ako reklamácia produktu.
Reklamácia produktu z dôvodu závažného poškodenia
Ak produkt nefunguje správne, pošlite nám e-mail na adresu [[email protected]] a my vám pomôžeme poskytnutím potrebného vysvetlenia. Týmto zabránite možnému nesprávnemu použitiu produktu a poškodeniu samotného produktu, ako aj zraneniam seba alebo iných osôb.
Ak váš produkt nefunguje, môžete podať sťažnosť s odvolaním sa na závažné poškodenie produktu. Rozsah poškodenia, ktoré sa považuje za závažné, je uvedené v časti VII. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Závažné poškodenie môžete uplatniť, iba ak toto poškodenie už existovalo v čase nákupu, ale bolo zistené až neskôr.
Ak váš výrobok nefunguje kvôli závažnému poškodeniu, láskavo vás požiadame, aby ste poškodenie nahlásili ihneď po zistení, v žiadnom prípade však nie neskôr ako do dvoch mesiacov odo dňa, keď ste poškodenie našli. Pošlite nám e-mail s fotografiou alebo videoklipom zobrazujúcim poškodený produkt, pomocou ktorého je možné jednoznačne preukázať, že produkt nefunguje. Ak je to potrebné, požiadame vás tiež o zaslanie predmetného produktu, aby sme ho mohli preskúmať a zistiť jeho poškodenie.
Na vašu sťažnosť nebudeme môcť brať ohľad pri produktoch, ktoré boli poškodené nesprávnym alebo nevhodným použitím alebo správaním, ktoré nie je nevyhnutne potrebné na zistenie povahy, majetku a fungovania tovaru. Ak si prajete, aby vám bol predmetný produkt zaslaný späť po zamietnutí vašej reklamácie, zašleme vám ho a vyúčtujeme vám náklady spojené s dodaním uvedeného produktu.
Ak uplatňujete závažné poškodenie, máte k dispozícii nasledujúce možnosti:
výmena produktu,
úhrada kúpnej ceny,
odstránenie chyby výrobku alebo
pomernú náhradu kúpnej ceny.
Postup je popísaný v časti „Reklámacie a výmena tovaru“ v dolnej časti tejto webovej stránky, kde nájdete aj potrebný formulár.

Záruka na technické výrobky
Na niektoré výrobky z našej ponuky sa vzťahuje 12-mesačná záručná doba. Záruku je možné uplatniť iba na technické výrobky a elektrické zariadenia v našej ponuke. 12-mesačná záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Svoju záruku môžete uplatniť podľa Článku 1 Zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, na základe faktúry, ktorá tiež zastáva úlohu záručného listu.

Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť záruku, ak k reklamácii nie je priložená faktúra alebo ak nie je faktúra čitateľná alebo je iným spôsobom neúplná.

Záruka sa nevzťahuje na:

výrobok, ktorý je fyzicky poškodený;
výrobok, ktorý vykazuje známky opotrebovania v dôsledku bežného používania;
výrobok, ktorá vykazuje chyby, ktoré boli spôsobené nesprávnym, nevhodným alebo neopatrným použitím produktu.
Výrobky, na ktoré chcete uplatniť záruku, musia byť preskúmané, a preto vás žiadame, aby ste k záručnej žiadosti priložili fotografie alebo videoklipy zobrazujúce poškodenie. Ak je to potrebné, požiadame vás tiež o zaslanie predmetného produktu, aby sme ho mohli preskúmať.

Ak schválime vašu záručnú reklamáciu, poskytneme vám nový produkt. Máte tiež právo požiadať o opravu svojho produktu, musíte si však byť vedomí skutočnosti, že doba opravy je dlhšia ako doba dodania nového produktu. Ak oprava trvá dlhšie ako 45 dní, váš produkt bude nahradený novým produktom. Ak nie je možné poskytnúť nový produkt, vrátime vám celú kúpnu cenu produktu.

Postup je popísaný v časti „Reklámacie a výmena tovaru“ v dolnej časti tejto webovej stránky.

UPOZORNENIE: ONET DIGITAL bude akceptovať iba vrátenie balíkov obsahujúcich produkty, ktoré boli kúpené na webovej stránke. Predtým, ako nám produkt pošlete späť, preverte v potvrdení objednávky alebo faktúre, či ste produkt zakúpili v našom internetovom obchode. V prípade, že pošlete produkt, ktorý nebol zakúpený v našom internetovom obchode, nenesieme zodpovednosť za Vašu chybu a balík nevrátime.

Závažné poškodenie
Závažné poškodenie je možné uplatniť v nasledujúcich prípadoch:

ak výrobok nemá vlastnosti potrebné na jeho bežné použitie alebo uvedenie na trh;
ak výrobok nemá vlastnosti potrebné na konkrétne použitie, kvôli ktorým si Kupujúci výrobok kúpil, a o ktorých bol alebo mal byť Predajca oboznámený;
ak výrobok nemá vlastnosti a funkcie, ktoré boli výslovne alebo implicitne dohodnuté alebo podpísané;
ak Predávajúci poskytol Kupujúcemu produkt, ktorý nezodpovedá vzorke alebo vzorovému produktu, pokiaľ vzorka alebo modelový produkt neboli zobrazené iba na informačné účely.
Postup pri presadzovaní vecných chýb je popísaný v časti „Reklámacie a výmena tovaru“ v dolnej časti tejto webovej stránky, kde nájdete aj potrebný formulár.

Prístup k informáciám
Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude Kupujúcemu vždy poskytovať nasledujúce informácie:

totožnosť spoločnosti (názov a sídlo spoločnosti, IČO),
kontaktné informácie, ktoré umožňujú používateľovi rýchlu a efektívnu komunikáciu s Poskytovateľom (e-mail, záznamník),
základné charakteristiky tovaru alebo služieb (vrátane popredajných služieb a záruk),
konečná cena tovaru alebo služby vrátane daní alebo spôsob výpočtu ceny, ak z dôvodu povahy tovaru alebo služby nemožno konečnú cenu vypočítať vopred,
dostupnosť produktov (všetky produkty alebo služby ponúkané prostredníctvom webovej stránky by mali byť dostupné v primeranej lehote),
platobné podmienky, dodacie podmienky produktu alebo podmienky vykonania služby (spôsob doručenia, adresa a termín),
informácie o akýchkoľvek potenciálnych nákladoch na dopravu, dodanie alebo odoslanie, alebo varovanie, že tieto náklady môžu vzniknúť, ak ich nie je možné vypočítať vopred,
časová pôsobnosť ponuky,
podmienky, termíny a postupy v prípade odstúpenia od Zmluvy a informácie o nákladoch na vrátenie tovaru (ak existujú),
vysvetlenie postupu, ktorý je potrebné uplatniť v prípade reklamácie, vrátane všetkých informácií o kontaktnej osobe alebo zákazníckom servise,
povedomie o zodpovednosti v prípade závažných vád,
možnosti a podmienky popredajných služieb a v prípade potreby dobrovoľná záruka.
Pri príprave webovej stránky môžu nastať určité chyby. Pretože nemôžeme ovplyvniť tieto chyby, nenesieme za ne zodpovednosť. V prípade zásadného rozporu, pokiaľ ide o ceny alebo technické vlastnosti produktu, vás o tejto skutočnosti budeme informovať pri zadávaní objednávky.
Registračné informácie, názov registra, IČO:
Meno spoločnosti: ONET DIGITAL, trgovina in storitve, d.o.o.

Centrála: ONET Digital d.o.o., Igriška 32, 1235 Radomlje Slovenia

IČO: 8025606000

IČ DPH: SI59919736

Zdaniteľná osoba: ÁNO

Dátum zápisu do obchodného registra: 2.8.2017

Štandardná klasifikácia činností G47.910 – Maloobchod prostredníctvom zásielkových obchodov alebo cez internet

Mimosúdne riešenie sporov a iné právne prostriedky nápravy
Spoločnosť vynaloží úplné úsilie na vyriešenie sporu priateľským spôsobom. Ak takéto riešenie sporov nie je možné, príslušným súdom v prípade riešenia uvedených sporov je súd v Ľubľane.

Platforma na riešenie sporov
Podľa právnych noriem spoločnosť ONET Digital d.o.o., Igriška 32, 1235 Radomlje Slovenia, neuznáva žiadneho poskytovateľa služieb mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov ako poskytovateľa oprávneného riešiť spotrebiteľské spory, na ktoré môžu spotrebitelia pristúpiť podľa Zákona o spotrebiteľských sporoch, časti o Mimosúdnom riešení sporov.

Platforma na riešenie sporov je k dispozícii na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Viac informácií o platforme na riešenie sporov nájdete na stránke http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-193_sk.htm.

KOMUNIKÁCIA
Spoločnosť bude kontaktovať používateľa pomocou prostriedkov vzdialenej komunikácie, iba ak je to nevyhnutné na vykonanie objednávky.

Spoločnosť poskytuje svojim Používateľom podporné služby na adrese [[email protected]].

Používateľov však môžeme kontaktovať aj na komerčné účely, ak nám na to poskytnú súhlas alebo ak už uskutočnili nákup v našom internetovom obchode, pričom uvedená komunikácia:

bude zreteľne a jednoznačne označená ako reklamná správa,
zreteľne zobrazí odosielateľa,
zreteľne označí rôzne propagačné akcie a iné marketingové metódy ako také.
Ďalšie informácie týkajúce sa komunikácie nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov a Zásadách používania súborov cookie.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
Všetky informácie, obrázky a texty, ako aj akékoľvek ďalšie materiály (napr. videoobsah, grafy, náčrty atď.), ktoré sa nachádzajú na našej webovej stránke, sú chránené autorským právom alebo zákonom o duševnom vlastníctve.

Zakúpením produktov alebo používaním webovej stránky nezíska Používateľ žiadne autorské práva, vlastnícke práva alebo práva duševného vlastníctva k produktom a/alebo webovej stránke. Používateľ môže materiály použiť iba na svoje vlastné nekomerčné účely.

VYHLÁSENIE
Spoločnosť má na pamäti vylúčenie zodpovednosti uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, ale aj nasledujúce obmedzenia:

Ak sa rozhodnete použiť náš internetový obchod alebo našu webovú stránku, súhlasíte s tým, že tak robíte dobrovoľne, a preto znášate všetky riziká. Webová stránka a obchod sú poskytované „tak, ako sú“, bez akýchkoľvek nepriamych alebo priamych záruk. Všetky vylúčenia zodpovednosti uvedené v tejto kapitole alebo inde v týchto Všeobecných obchodných podmienkach sa uplatňujú v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

Spoločnosť nezaručuje fungovanie webových stránok a ich funkcií a tiež nezaručuje, že webové stránky budú fungovať bez chýb, vírusov alebo škodlivého softvéru podobnému vírusu. Spoločnosť navyše nezaručuje, že informácie zverejnené na webovej stránke sú presné a úplné. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody, okrem iného vrátane: priamych, nepriamych alebo následných škôd, ktoré vzniknú alebo vzniknú v dôsledku používania webovej stránky.

Ak sa rozhodnete využiť internetový obchod a uskutočniť platbu v uvedenom internetovom obchode, výslovne súhlasíte s tým, že ho používate na svoju vlastnú zodpovednosť a že iba vy nesiete zodpovednosť za všetky riziká spojené s uskutočnením platby v našom obchode, vrátane neúspešných platieb zo strany Používateľa, chýb pri platbe a chýb pri vrátení peňazí v prípade reklamácie. Toto vylúčenie zodpovednosti sa uplatňuje v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s používaním webovej stránky a/alebo produktov dostupných v našom internetovom obchode.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Uzavretie Zmluvy Tieto Všeobecné obchodné podmienky majú spolu s objednávaním služieb prostredníctvom webovej stránky, ako aj všetkých podstránok tejto webovej stránky, charakter zmluvy uzavretej medzi Kupujúcim a Spoločnosťou.

Oddeliteľnosť ustanovení Ak sa ukáže, že ktorékoľvek z ustanovení týchto Všeobecných podmienok je (úplne alebo čiastočne) nezákonné, neplatné alebo neplatné akýmkoľvek iným spôsobom, uvedené ustanovenie sa bude považovať za (úplne alebo čiastočne) vypustené, zatiaľ čo zvyšné Všeobecné obchodné podmienky platia naďalej.

Plná spôsobilosť na právne úkony Používateľ zaručuje, že má plnú spôsobilosť na prevzatie práv a povinností vyplývajúcich z týchto Všeobecných obchodných podmienok. Týmto sa zaručujete, že na splnenie svojich povinností vyplývajúcich z týchto Všeobecných obchodných podmienok nepotrebujete súhlas žiadnej tretej strany.

Znalosť Všeobecných obchodných podmienok Týmto zaručujete, že ste si prečítali tieto Všeobecné obchodné podmienky a boli s nimi úplne oboznámení skôr, ako ich prijmete, najmä pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa vzdania sa zodpovednosti.

Zákon upravujúci tieto Všeobecné obchodné podmienky Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnymi predpismi Slovinskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z týchto Všeobecných obchodných podmienok budú podliehať jurisdikcii súdov v Slovinskej republike.

Zmena týchto Všeobecných obchodných podmienok Nie ste oprávnení meniť a dopĺňať žiadne z ustanovení uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo sa vzdať (úplnej alebo čiastočnej) platnosti ktoréhokoľvek z uvedených ustanovení. Spoločnosť je oprávnená tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť. Všetky zmeny budú zverejnené na webovej stránke. Ak budete naďalej používať webovú stránku, bude sa to považovať za súhlas so zmenami platnými v čase použitia. Pokiaľ so zmenami nesúhlasíte, máte právo od Zmluvy odstúpiť.

Celá dohoda Tieto Všeobecné obchodné podmienky predstavujú úplnú dohodu platnú medzi Zmluvnými stranami. Všetky prípadné predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo rokovania budú úplne nahradené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Jazykové variácie Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú vypracované v slovinskom jazyku. Akékoľvek variácie týchto Všeobecných podmienok v akomkoľvek inom jazyku sú pripravené s cieľom poskytnúť ľahší prístup k Všeobecným podmienkam. Týmto súhlasíte a vyjadrujete porozumenie, že v prípade akýchkoľvek sporov bude mať prednosť verzia v slovinskom jazyku.

Význam pojmov Pojmy použité v týchto Všeobecných podmienkach majú definície uvedené na začiatku týchto Všeobecných podmienok.

ONET Digital d.o.o., Igriška 32, 1235 Radomlje Slovenia, [email protected]

IČ DPH: SI59919736 / IČO: 8025606000